Звіт директора НВК

25 травня 2019 року в Пилипчанському НВК відбувся звіт директора НВК Нянченко Зінаїди Петрівни перед педагогічним колективом та громадськістю

Директор НВК звітувала про роботу школи в 2018-2019 навчальному році, показавши присутнім результати навчальних досягнень учнів, методичної та виховної роботи, ознайомила із досягненнями учнів у олімпіадах, обласних та Всеукраїнських конкурсах, а також була надана інформація про фінансово-господарську діяльність. В обговоренні взяли участь батьки та педагоги. З оцінкою діяльності директораНВК та закладу виступили: сільський голова Мірошніченко А.В., голова батьківського комітету Гопан В.П., заступник директора з НВР Іванчук О.Л.

Робота директора була відзначена оцінкою "задовільно".

В НВК навчалося 34 учні. Протягом І семестру двоє учнів вибуло з НВК.Із-за малої кількості учнів в НВК в цьому навчальному році було лише 6 класів – комплектів. В початкових класах було створено 2 класи - комплекти. Се­редня наповнюваність класів —5 учні. В дошкільній різновіковій групі 15 вихованців.Охоплено навчанням 100 % учнів. 22 учні пільгового контингенту пере­бувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу: сиріт —3, напівсиріт —1, потерпілих від Чорнобильської трагедії —0,дітей з неповних родин -3, дітей- інвалідів —1, дітей з багатодітних сімей —8, малозабезпечених- 2, дітей переміщених осіб-2, дітей учасників АТО-2.

Педагогічний колектив та адміністрація НВК працювали відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів НВК, дотримуються норм Конвенції про права дитини, Концепції розвитку української школи «Нова школа. Простір освітніх можливостей».Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління НВК сприяє викори­стання матеріалів Інтернету. Вихід в Інтернет 100 години на місяць. Мета та завдання колективу були обумовлені науково-методичною проблемою НВК «Розвиток в учнів інтересу до навчання. Вибір засобів і методів навчання ».

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої ком­петентності учнів.

В 2018- 2019 навчальному році працювали за програмою ГАШ та втілювалися в життя такі проекти: „Я - волонтер", „ Оновлений НВК", “Крок за кроком до інформаційного суспільства”, „Самоврядування ", " Школа фізичної культури та здоров’я " , „Затишок”

Окрім проектування адміністрація НВК використовує інші інноваційні технології та методи: управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів і рейтинг в оцінці роботи вчителя, нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад.

В минулому навчальному році приділялася особлива увага вивченню окремих сторін діяльності вчителів.

Відстежувалися та аналізувалися навчальні до­сягнення учнів, проводилась корекційна діяльність з підвищення якості знань.

Рейтингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів по класам в середньому становить : І місце –3 клас (9,3), ІІ-2 клас(9,2) ІІІ-7 клас (8,7),IV – 4 клас(8,5)

V – 6 клас(8,1) , VІ- 5 клас , VIІ- 8 клас(6,4) До першої п’ятірки ввійшли такі учні:

1. Гейко Ліза ( 3 клас) -106

2. Пащук Анастасія (3 клас) -10,6

3. Лакійчук Каріна (3 клас) -10,4

4. Кривошея Валерія (3 клас)-10,4

5. Попович Богдан (2 клас)-10

6. Гейко Аліна ( 7 клас), Кисляк Оксана (4 клас) -9,8

7. Юркевич Олександра( 7клас) -9,6

8. Супрун Максим (2 клас)-9,4

9. Гейко Павло (2 клас), Бабич Андрій (3 клас), Бенза Юлія (7 клас)-9,2

10. Іванова Тетяна(5 клас)-9

11. Кисляк Андрій (8 клас)-8,4

12. Пащук Олександр (4 клас) - 8,2

13. Іванов Володимир (2 клас), Бойко Валерія (6 клас) – 8

14. Грітченко Дмитрій (7 клас)- 7,7

15. Глухман Ліза (4 клас)-7,6

16. Бенза Ольга (6 клас), Яцик Ганна (7 клас)-7

17. Гопан Роман (8 клас)-6,7

18. Костенко Владислав (5 клас) -6,3

19. Левон Юрій (8 клас)- 6,1

20. Шинкаренко Ангеліна (3клас)- 6

21. Калій Нікіта (8 клас)- 4,2

Учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень — 15, що стано­вить56%учнів , що мають високий рівень навчальних досягнень-3, що становить 10% . Моніторинг навчальних досягнень учнів 1 -4-х класів показав, що необхідно вести індивідуальний контроль за рівнем знань учнів, формувати в учнів усвідомлен­ня ефективності власної навчально-пізна­вальної діяльності; для учнів 5—8-х класів вчителям необхідно звернути увагу на планування матеріалу для повторення тих тем, які виявилися складними для учнів. Результати державної підсумкової атестації у 4 класі свідчать про не якісну підготовчу роботу вчителя до проведення державної атестації .

У порівнянні підсумків ДПА з результатами навчальних досягнень за рік встановлено:

Клас Предмет Покращення результатів Підтвердження

Зниження

4 Українська мова 1 2
Українська мова(ч) 2 2 1
Математика 1 2

Результати державної підсумкової атестації

Класи Високий рівень % Достатній рівень % Середній рівень % Початковий рівень %
4 клас
Українська мова 33 67 -
Українська мова ( читання) - 67 33 -
Математика - 100 - -

На успішність учнів впливає недостатня взаємодія вчителя, класного керівника і батьків, відсутність системи індивідуальної роботи.

Аналіз роботи вчителів свідчить, що більшість до­тримується критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, методичних рекомендацій щодо оцінювання.

У НВК створено систему обліку відві­дування учнями занять.

Робота НВК відповідає вимогам Закону «Про мови»: вся документація закладу, на­ради, педагогічні ради, засідання ведуться українською мовою.

Навчально-виховний процес було забезпечено програмами, підручниками, педагогічними періодичними виданнями.

Всі педагогічні працівники НВК були охоплені методичною роботою.

Протягом року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів дошкільної різновікової групи «Сонечко» , класних керівників, творчих груп вчителів гуманітарного та природничо- математичного циклу предметів, проводилися інструктивно-методичні наради, тематичні та індивідуальні консультації.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність МО та ТГ було сплановано на основі Річного плану роботи НВК та Перспективного плану розвитку НВК . Кожне з МО та творчих груп провели по 4 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН молоді та спорту України, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів та зміни у навчальних програмах, вибір варіативних модулів з фізичної культури та трудового навчання, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, погодження завдань для державної підсумкової атестації), так і методичні питання.

Упродовж навчального року всіма МО та ТГ було проведено предметні тижні. Протягом року проводилися інформаціно-методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів . Вихователь дошкільної різновікової групи Свириденко Л.В. розширує розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних ігор, серії головоломок, кросвордів та ребусів. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивальних ігор вихованці групи виявляють творчість, самостійність, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання інтелектуальних завдань. Також вона продовжила працювати над розробкою форм проведення нетрадиційних дидактичних ігор: « Якої кульки не вистачає", « Що зайве» , « Чарівні окуляри» для дітей молодшого дошкільного віку; « Чарівні картинки», « Добре – погано», « Назвіть відмінності «, « Вдосконалювання предметів» для дітей середнього дошкільного віку; « Вигадуємо казку», « На що схожі хмаринки» для дітей старшого дошкільного віку. Розробила проект « Ввічливість».

Вчителі творчої групи гуманітарного циклу предметів працювали згідно Положення щодо проектної діяльності в навчально - виховному процесі НВК . Творча група вчителів природничо- математичного циклу предметів приділяла увагу проблемі формування мотивації навчальної діяльності учнів в сучасних умовах, використання ІКТ на уроці.

Кожен керівник методичного об’єднання визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік. Увага приділялася роботі з обдарованими учнями.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшли 4 педагоги НВК. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданнях шкільних методичних об’єднань та творчих груп.

Атестація педагогів НВК також здійснювалась згідно з перспективним планом.

У 2016-2017 н. році 4 педагогічні працівники навчального закладу згідно плану проходили атестацію. Підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та звання: вчитель німецької мови , зарубіжної літератури Іванчук О.Л., вчитель математики Дика Л.А., ( Вища категорія, «старший вчитель»), вчитель біології та географії Коломієць В.Г. ( Вища категорія), вчитель української мови та літератури Бабич В.М. ( Вища категорія) та встановлене педагогічне звання «старший вчитель» .

На червень 2017 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу мав такий вигляд:

За категоріями За званнями
Спеціалістів вищої категорії — 7 Відмінник освіти України — 1
Спеціалістів І категорії — 1 Учителів-методистів — 0
Спеціалістів ІІ категорії — 0
Спеціалістів —2 Старших вчителів — 6

Враховуючи результати трьох років, можна зробити висновок, що педагоги НВК підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. Було вивчено стан та рівень навчальних досягнень учнів з біології, німецької мови , української мови 1-8 класах .

Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних. Було вивчено стан національно- патріотичного виховання учнівської молоді в НВК та діяльність дошкільної різновікової групи щодо сприяння зміцнення здоров’я .

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив НВК приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку.

Практичний психолог Ковальчук В.А. працювала над проблемою «Взаємодія навчального закладу, сім’ї з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку». Багато працювала з вихователем дошкільної групи «Сонечко». Вона проводила консультації педагогів щодо дотримання принципу наступності при переході дітей з різновікової дошкільної групи до початкової школи, учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в НВК першокласникам та дітям різновікової дошкільної групи. Проведено діагностичні анкетування, консультації з класними керівниками, вчителями , вихователями, було поставлено задачі та сплановано корекційну роботу.

У НВК запроваджено інноваційні освітні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність . Проектний метод навчання використовують педагоги в під час викладання німецької мови, світової літератури, природознавства, хімії .

Всі педагоги НВК володіють комп’ютером . В НВК успішно впроваджується інноваційна діяльність як регіонального так міжнародного рівня. 12 учнів та педагоги НВК є учасниками Українсько-естонський проекту «Міксіке в Україні».

У цьому навчальному році учні нашого НВК взяли активну участь в конкурсах з математики «Кенгуру», з фізики «Левення»,в українознавчій грі « Соняшник»

Назва конкурсу Результати Учасник
Всього взяли участь Золотий сертифікат (диплом І ступеня, відзнака «відмінно») Срібний сертифікат (диплом ІІ ступеня, відзнака «добре») Бронзовий сертифікат (диплом ІІІ ступеня)
Кенгуру 12 1 8 0 3
Бобер 11 3 8 8

Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори Іванчук О.Л., Дика Л.А. Вони організували проведення конкурсу та урочисте вручення сертифікатів.

Учні НВК стали активними учасниками змагань з пішохідного туризму серед учнівської молоді Баришівського району 2016 року.

Впродовж року вчителі відвідували районні семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях педагогічних проблем.

Не повністю протягом навчального року реалізовано план проведення предметних тижнів. Не висвітлювалася робота педагогів в періодичній та фаховій пресі , не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання программ , збірників, розроблених вчителями та вихователями.

Завдяки співпраці адміністрації і профспілкового комітету здійснюються заходи щодо соціального захисту та оздо­ровлення працівників.

Адміністрація НВК проводила ціле­спрямовану роботу з питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що дало змогу створити обста­новку діловитості, заданого ритму діяль­ності і запобігти конфліктам з виробничих питань.

Виконання педагогічних заходів річного плану роботи забезпечується виконав­цями у встановлені терміни.

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, сти­мулювання праці та якісного відношення вчителів до своєї справи, соціально-педаго­гічної адаптації молодих учителів, доціль­ність розстановки кадрів завжди на порядку денному адміністрації та профспілкового комітету.

Виховна діяльність педагогічного колек­тиву НВК була спрямована

на реалізацію Праграми виховної роботи з дітьми дошкільної групи та учнями початкових класів “ П’ять сходинок” , програми «Орієнтири виховання» для учнів 1 – 9 класів, проекту «Організація системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Баришівського району» та на досягнення ефективності роботи НВК щодо координації діагностико- профілактичної роботи НВК, сім’ї, громадськості щодо попередження правопорушень , бездоглядності та інших негативних проявів.

Виховний процес будувався із урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно-правових до­кументах, регламентуючих організацію виховної роботи в загальноосвітніх на­вчальних закладах України.

В основі системи загальношкільних заходів були покладені тематичні місячники, тижні, які спрямовані на підвищення зацікав­леності вихованців спільною діяльністю та відображають всі напрямки виховного процесу.

Одним із головних напрямків виховної роботи є патріотичне виховання учнів.

На реалізацію його завдань була спрямована система загальношкільних заходів, перед­бачених місячниками: «Мій рідний дім, моя земля», «Школа — моя родина», «Україна – моя батьківщина» та робота в класних колективах.

У НВК розроблена система морального та матеріального стимулювання учнів. Переможці шкільного та учасники районного етапів олімпіад отримують подарунки від спонсорів та пам’ятні листівки на святі “ Останнього дзвінка ” .

У тісному взаємозв'язку з громадянським та моральним вихованням є патріотичне виховання, головною метою якого є формування психологічних та мо­рально-вольових якостей, особистісних поглядів на сучасні події, самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволо­діння певними світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток особи­стості. Спільна робота класних керівників, вчителів фізичної культури, керівників гуртків та секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвілля дали позитивні результати. Вже стали традиційними в НВК змагання «Нумо, хлопці!», “ Козацькі розваги “ (5—9 кл.), «Козачата» (1-4 кл.). Учні школи активні учасники районних творчих конкурсів «Новорічна іграшка», «Великодні візерунки».

Вихователі дошкільної групи, вчителі початкових класів, виконуючи програму “П’ять сходинок”, особливу увагу приділяли творчій сходинці “Здоров’я”. Вони вміло реалізовували її через свята “Мийдодир”, “Я дружу з вітамінами”, бесіди: “Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати”, “Вчимося кашляти та чхати”; рольові ігри: “Швидка допомога”, “Ситуація”.

Діти дошкільної групи, учні 1-9 класів виконують ранкову гімнастику.

В НВК було проведено встановлення 3 нових вікон. Протягом року було отримано 2 нових ноутбуки.

В травні проведено підключення навчального закладу до кабельного Інтернету та проведений ремонт наявної комп’ютерної техніки.

Кiлькiсть переглядiв: 181

Коментарi