Модель учнівського самоврядування Пилипчанського НВК
“ загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок”

Уся діяльність системи самоврядування підпорядкована принципу: “ Сам вигадав, сам організував, сам виконав і сам дістав задоволення та радість від результату”

Мета учнівського самовря­дування: залучення учнів НВК до проведення навчального та ви­ховного процесу, демократизація стосунків між вчителями – учнями – батьками, виховання на­ціональної свідомості, соціально активної та небайдужої до сучасних проблем особистості, активізація громадського життя НВК , виховання в школярів почуття колективізму , особистої відповідальності, зміцнення свідомої дисципліни, виховання особистості, здатної приймати свідомі рішення та відповідати за них, здатної робити свідомий вибір, формування в учнів вмінь та навичок толерантної поведінки, пошуку компромісу, роботи в команді, ініціативи.

Завдання учнівського само­врядування:

• участь у розробці плану ро­боти НВК на новий навчальний рік;
• підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, зма­гань;
• забезпечення порядку в НВК, організація чергування в закла­ді, у класах;
• організація дозвілля на пере­рвах;
• проведення загально шкільних лінійок, зборів, виставок;
• організація роботи із збере­ження майна НВК;
• організація роботи із благо­устрою території НВК;
• контроль за відвідуванням учнями НВК;
• заслуховування звітів орга­нів учнівського самоврядування;
• проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяль­ності учнівських колективів.
формування комунікативних навичок та вмінь цивілізованого обміну інформацією

Шляхи підвищення актив­ності та ролі учнівського само­врядування:

1. Надання учням більшої са­мостійності в організації колек­тивної діяльності.
2. Активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського ко­лективу.
3. Поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих.
4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колек­тивних ініціатив.
5. Надання учням реальних прав і обов'язків.

Положення про учнівське самоврядування

І. Структура та керівні органи учнівського самоврядування.

1.1. Найвищим органом самоврядування є загальні учнівські збори.

1.2. Загальні збори проводяться 1 раз на семестр з питань навчання виховання учнів , виборів президента, парламенту та загальних питань.

1.3. Загальні збори можуть бути скликані президентом , парламентом, адміністрацією НВК, а також будь-якою групою учнів НВК ( але не менше 10 осіб) у разі необхідності вирішення важливих питань з життя навчального закладу.

1.4. Загальні збори затверджують склад парламенту, контролюють роботу парламенту та президента, оцінюють їх роботу за рік. У разі невиконання ними функцій приймають рішення про висловлення недовіри президенту. Наслідком цього є перевибори.

1.5. В період між загальними зборами виконавчим органом самоврядування є парламент на чолі з президентом.

1.6. Головою парламенту є президент.

ІІ.Вибори та повноваження
Голови

2.1. Голова парламенту НВК обираєть­ся учнями школи на основі загаль­ного рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосу­вання строком на 2 роки.
2.2. Голова парламенту НВК може бути обраний учень НВК, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має достатній та високий рівень навчальних досягнень з пред­метів навчального плану.
2.3. Вибори Голови парламенту НВК проводяться за принципом загаль­ного рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
2.4. Виборчий процес здійсню­ється на засадах вільного і рівно­правного висування кандидатів кожним класом.
2.5. Вибори Голови парламенту НВК є загальними: право обирати мають учні 7—9 класів.
2.6. Вибори Голови парламенту НВК є рівними: кожен виборець має 1 голос.
2.7. Право висування кандида­та на Голову парламенту НВК має кожен класний колектив. Клас може ви­сувати кількох кандидатів.
2.8. Голова парламенту НВК:
• виносить на розгляд пар­ламенту питання, що турбують учнів НВК;
• має право брати участь у ро­боті педагогічних рад;
• має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвіл­ля учнів;
• скликає чергові засідання парламенту;
• не має права передавати свої повноваження іншим особам.
2.9 Голова парламенту зобов’язаний :
· формувати парламент протягом одного тижня протягом обрання
· виконувати свою передвиборчу
· допомагати виконувати річний план роботи адміністрації НВК
· приймати чітко сформульовані рішення, які не суперечать Статуту НВК
2.10. Для проведення голосування створюється виборча комісія, яка :
а. складає списки виборців
б. встановлює форму виборчого бюлетеня
в. проводить реєстрацію кандидатів у президенти
г. встановлює результати виборів і оголошує їх
2.11. Повноваження Голови парламенту НВК припиняються у разі:
• відставки;
• усунення з поста в порядку імпічменту;
• закінчення НВК.

ІІІ. Передвиборча агітація

3.1Учень, який зареєстрований кандидатом на Голову парламенту, має право вести передвиборчу агітацію.
3.2Кандидат за допомогою ініціативної групи:
· повинен випустити рекламний плакат із власною фотографією;
· підготувати передвиборчу програму;
· може здійснювати інші агітаційні заходи;
3.3.Повідомлення про обрання Голови оголошується головою виборчої комісії на загально шкільних зборах;
3.4.Обраним вважається кандидат за якого проголосувало більшість учнів НВК;
3.5.Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них брало участь 50 %;
3.6.Якщо 2 і більше кандидати набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.

Присяга Голови парламенту

Я,_____________________________________, обраний учнями Пилипчанського НВК Головою парламенту, заступаючи на цей великий пост, урочисто прися­гаю і зобов'язуюсь всіма справа­ми сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, друж­ніх стосунків між вчителями , учнями та батьками НВК, виконувати свої обов'язки в інтересах колективу НВК, підносити авторитет навчального закладу.

ІV. Робота парламенту

4.1. Склад парламенту:
· голова
· заступник голови
· секретар
· голова прес-центру
· голова комітету з прав дитини
· голова спорткомітету
· голова комітету дозвілля та інтелектуальних ігор
· голова господарського комітету
· голова комітету освіти
4.2. Напрямки діяльності комітетів:
4.2.1. Комітет з прав дитини :
- проводить тренінги , семінари , конференції, конкурси, брейн-ринги з вивчення “ Конвенції ООН з прав дитини”, “ Загальної Декларації прав людини та громадянина “, Конституції України;
- розробляє регламент учнівського самоврядування;
4.2.2. Спорткомітет організовує секції, проводить щорічні чемпіонати з футболу та волейболу та інші спортивні змагання, облаштовує спортмайданчик.
4.2.3. Комітет дозвілля та інтелектуальних ігор проводить конкурси “Міс НВК”, “ Містер НВК”, ігри “ Дебати “, “ Найрозумніший”, “Брейн – ринг” , організовує проведення вечорів, дискотек, свят, різних конкурсів, рольових ігор.
4.2.4. Господарський комітет слідкує за збереженням майна НВК, організовує благоустрій території НВК, допомагає адміністрації НВК в проведенні ремонтних робіт.
4.2.5. Комітет дисципліни і порядку стежить за порядком та чистотою в кабінетах, коридорах НВК. Веде боротьбу з порушниками дисципліни та з учнями, які безпідставно не відвідують уроки. Слідкує за рівнем культури поведінки , культури взаємовідносин, контролює дотримання учнями правил внутрішкільного розпорядку. Здійснює чергування під час проведення виховних та інших заходів.
4.2.6. Комітет освіти організовує конкурси з різних навчальних дисциплін, традиційно проводить День Наума. Займається підведенням підсумків успішності учнів, перевіряє стан збереження підручників, діяльність предметних гуртків. Організовує проведення предметних тижнів, олімпіад.
4.2.7. Прес-центр — це координую­чий центр всіх інфор­маційних служб НВК: друку, фотовідділу, відділу реклами .
Форми роботи прес-центру: Шкільна газета—своєрідний літопис НВК. Вона відтворює, чим живе НВК: його проблеми, до­сягнення, свята, будні. Випускається декілька типів газети: те­матична, спеціальна, га­зета гуртка творчого об'єднання, сатирична тощо.

Рубрики газети НВК:

• «З олівцем по НВК»;
• «Світ захоплень»;
• «Енциклопедія чудес»;
• «Стоп-кадр»;
• «Репортаж номера»;
• «Гумор-куточок»;
• «З історії мого села»;
• «Поговоримо, посперечає­мось, порадимось».

Прес-бюлетень — терміно­вий випуск міні-газети підсумко­вого змісту. Використовується на загальних зборах, змаганнях, кон­курсах як засіб інфор­мації з висновками, фактами, ана­лізом. Також може бути як підсу­мок роботи чергового класу.
Фотогазета «Калейдоскоп нашого життя»— газета може носить характер звіту про конкурси, свята, спор­тивні заходи, проілюстру­вати несподівані ситуації в поході, в лісі, на прогулянці.
Рекламний вісник — вража­юча інформація про проведення незвичайних конкурсів, екологіч­них акцій, гуртків, об'єднань.

Основні заходи, які прово­дить прес-центр:

• огляди-конкурси стінних га­зет;
• усні журнали, екскурси;
• рейди;
• творчі конкурси юних пое­тів, прозаїків, журналістів, фото­кореспондентів;
в зустрічі з цікавими людьми, адміністрацією НВК, випускни­ками НВК, батьками;
опитування та тестування;
• репортаж з батьківських зборів;
• репортаж з кабінету дирек­тора;
• репортаж із шкільної їдальні;

v. Система стимулювання праці та заохочення

5.1. Для стимулювання та заохочення використовується такий набір
“ символів успіху”:

· різноманітні нагрудні знаки та значки
· дипломи, подяки, грамоти
· різноманітні пам’ятні “ дрібнички”
Все це зазвичай має символіку навчального закладу.


Поради учнівському самоврядуванню

1. Думку викладай розважли­во, якщо потрібно — повтори.
2. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.
3. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо зо­лоті.
4. Сміливіше внось свої пропо­зиції задля прийняття колективно­го рішення.
5. Чітко втямиш — краще зро­биш.
6. Усіляке діло величає ре­зультат. Не соромно помилятись. Соромно не вміти і не бажати ви­правитись.
7. Перш ніж прийняти рішен­ня, навчись бездоганно його ви­конувати.
8. Твори, фантазуй сміливі­ше — шукай шляхів виконання рішень.
9. Не відкладай на завтра вирі­шення того питання, яке необхід­но і можна вирішити сьогодні.
10. Прийняв рішення — вико­нуй! Доручив іншим — довіряй!

Кiлькiсть переглядiв: 255

Коментарi