ПРОГРАМА
“П ЯТЬ СХОДИНОК”
виховної роботи з дітьми дошкільної групи та учнями початкових класів

Автор :
директор НВК
Нянченко З.П.

Виховна система дошкільного закладу та школи І ступеня — це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності вихованців дошкільної групи та учнів 1- 4 класів .

Пріоритетними у виховній роботі є: реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі; прилучення дітей до національної культури; збереження морального, фі­зичного, соціального та психічного здоров'я дітей; ви­ховання патріотизму, громадянських якостей особис­тості; формування правового світогляду дошкільників та учнів початкових класів ; забезпечення педагогічних умов для соціалізації дітей, виховання в них життєвої компетентності.

Головна мета цієї Програми — створення умов для ефективної соціалізації; зміцнення психологічно­го, духовного, соціального й фізичного здоров'я; особистісної зрілості та життєвої компетентності дитини дошкільного та молодшого шкільного віку.

Завдання Програми:

1. Формування у дітей дошкільного віку та молодших школярів розвиненої со­ціальної мотивації, позитивного соціального досвіду та соціальної компетентності:

— формування національної гідності і самосвідо­мості, патріотичних почуттів ;

— мінімальне оволодіння комунікативною діяль­ністю, конструктивне поєднання власних і зовнішніх ресурсів само- та взаємодопомоги в суспільному житті;

— здатність брати відповідальність за певну діяль­ність, поведінку, вчинки, оточуюче довкілля;

— виховання культури та гармонійних відносин з природою;

— співробітництво, ініціатива, активна участь у соціальному житті, відкритість світові;

— вміння будувати ефективні взаємини;

— виховання любові до рідної мови і культури, по­вага до національно-культурних, духовних цінностей;

— утвердження принципів загальнолюдської моралі;

— здатність дітей спиратися на свої права в реальному житті, захищати себе, своїх друзів.

2. Формування особистісної компетенції:

— формування потреби в отриманні нових дина­мічних знань та застосуванні їх на практиці;

— розвиток творчого мислення, здібностей і та­лантів;

— формування позитивного "Я-образу" як системи трьох складових: когнітивної, оцінної та поведінкової;

— здатність до самопізнання, саморегуляції, само­виховання, саморозвитку, самонавчання, самостій­ності та самореалізації;

— формування мотивації на збереження та зміц­нення психологічного, духовного та фізичного здо­ров'я; свідомого вибору здорового способу життя.

Головним у роботі за Програмою є принцип на­дання можливості дитині дошкільного віку та молодшому учневі:

— набути позитивного власного досвіду пізнання довкілля на конкретних творчих справах шляхом ор­ганізованого співробітництва та взаємодії, у сюжет­но-рольових іграх, конкурсах, змаганнях;

— розкрити свої творчі здібності, отримати необ­хідну допомогу та підтримку;

— формувати в собі риси зрілої, компетентної особистості.

Принципи реалізації Програми "П’ятьох сходинок”:

— принцип природовідповідності;

— принцип системності й неперервності;

— принцип культуровідповідності;

—діяльнісний принцип;

— принцип цілісності у вихованні;

— принцип співробітництва за наявності спільної мети;

— принцип гуманізації та демократизації.

Очікувані позитивні результати.

Реалізація Програми “П’ятьох сходинок“ передбачає:

1. Наявність умов для гармонійного розвитку осо­бистості дошкільника та учня початкової школи, їх соціальної зрі­лості та компетентності.

2. Сформованість у вихованців цілої низки пози­тивних рис і якостей:

— розвиненість пізнавальної та мотиваційної сфер;

— розвиток довільності в різних сферах (руховій, емоційно-вольовій, у сфері спілкування, у поведінці) згідно з віковими нормами;

— уміння дотримуватися певних норм і правил;

— узгодженість загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей;

— зниження рівня невпевненості, почуття незахи­щеності, неповноцінності, агресивності, конфлік­тності, тривожності, замкненості;

— розвинена емпатія, почуття доброти, товариськості;

— нормальне самосприйняття та позитивний "Я-образ", конструктивне ставлення до себе; адекватна самооцінка й адекватний рівень домагань;

— усвідомлення своєї унікальності й унікальнос­ті будь-якої людини; активна працездатність, пра­целюбність;

— здатність до самореалізації;

— вміння будувати ефективні взаємини, соціально орієнтована комунікативність;

— адаптивність як здібність;

— вміння спиратися на свої права в реальному житті ,захищати себе та своїх друзів;

— фізична розвиненість, ставлення до свого здо­ров'я як до соціальної цінності.

3. Психологічну готовність і практичний досвід здійснення особистісного вибору з притаманним зрі­лій компетентній особистості вмінням передбачати кінцевий результат своїх дій і вчинків; брати на себе відповідальність за слова, дії, вчинки, поведінку.

Творча програма "Сходинка мого "Я"

Основна мета. Сприяння збереженню та зміцненню психологічного здоров'я, адаптивній соці­алізації, особистісній компетенції.

Основні завдання.

1. Вивчення індивідуальних особливостей дошкільників та молодших школярів, їхніх інтересів, нахилів, здібностей (спостереження; бесіди; анкетування; метод зіткнення поглядів; метод ранжування; метод соціометричного вибору; методи оцінювання вибору; вивчення поведінки дітей у пев­ній педагогічній ситуації, аналіз продуктів дитячої творчості).

2. Формування поняття "свого Я", його цілісного зв'язку з іншими "Я" та об'єктами природи; актуалі­зація індивідуального досвіду.

3. Створення умов для успішного самостверджен­ня кожного вихованця у різних видах діяльності та суспільних норм поведінки; отримання кожним соці­ального статусу в середовищі однолітків ("потреба в повазі, визнанні"); усвідомлення своєї унікальності й унікальності будь-якої людини.

4. Виховання позитивної самооцінки.

5. Створення умов для опанування рефлексії як засобу самопізнання, здібності концентрувати свідо­мість на самому собі, внутрішньому світі та своєму місці у стосунках з іншими.

6. Навчання дітей прийомів саморегуляції.

7. Формування потреби в саморозвитку, самозмінах, що підштовхує до наступної самореалізації.

8. Створення сприятливого морально-психологіч­ного клімату, продуктивних міжособистісних стосун­ків у колективі, тобто забезпечення умов захищенос­ті кожного.

9. Створення оптимальних моделей стосунків у системі " педагог— вихованець - дитячий колектив".

10. Підвищення ступеня адаптованості дітей.

11. Сприяння розвитку довільності в різних сфе­рах (емоційній, у поведінці, у сфері спілкування).

Основні форми реалізації:

— бесіди;

— години спілкування;

— рольові ігри;

— психогімнастичні ігри "Моє ім’я ", "Мій характер", "Я — дівчинка",
"Я - хлопчик", "Розкажи мені про мене", "Я в люстеречку", "Поз­найомлю вас з собою", "Ми такі схожі, ми такі різні";

— дискусійні ігри (з урахуванням вікових особли­востей);

— спрямоване малювання;

— релаксаційні хвилинки;

— створення казок;

— ігри-імітації, ігри-перевтілювання;

— психологічні ігри-вправи, спрямовані на зни­ження агресії, тривоги, розв'язання проблем і кон­фліктів; підвищення рівня впевненості в собі, само­поваги, самооцінки, саморегуляції, довіри, співчуття, внутрішньої компетенції: "Нічний потяг", "Шлях до­віри", "Конференція тварин", "Як знайти друга", "Серце колективу";

— самовизначення за допомогою кольору;

— експрес-діагностика емоційного стану дітей "Настрій";

— творчі колективні роботи: виготовлення книжок-саморобок, випуск газети з творами дітей, нап­риклад: "Моє улюблене..." (іграшка, казка, солодощі тощо); "Мій друг"; "Акваріум бажань".

Підсумок роботи за програмою: свято "В слові “ Ми “ – сто тисяч “Я” “.

Творча програма “ Сходинка захисту моїх прав”

Основна мета. Захист прав дитини, забезпечення виконання нормативно- законодавчої бази, щодо дотримання прав дітей в освітньому закладі та родині.
Основні завдання.

— виховання поваги до Конституції, державної символіки;

— ознайомлення дітей з правилами лю­дини, тобто їх особистими правами, як основою соціалізації, підготовки до дорослого життя;

— формування у дітей моральних уяв­лення про права людини, гуманістич­не ставлення до навколишнього світу;

— навчання аналізувати ситуації з влас­ного життя та пригоди казкових пер­сонажів щодо прав дитини;

— заохочення дітей спиратися на свої права в реальному житті, захи­щати себе, своїх друзів;

— розвиток навички правової по­ведінки;

— формування навичок, що сприяють продуктивній соціалізації та профі­лактиці шкідливих звичок;

— закріплення уявлень про міжна­родні вимоги до збереження миру на планеті Земля.

Основні форми реалізації

• Традиційні, комплексні та інтегро­вані заняття.

• Моделювання та проектування.

• Трудова діяльність та різні види ігор.

• Вирішення проблемних завдань та ситуацій.

• Спостереження .

• Театралізована діяльність.

• Тренінги.

• Читання творів художньої літерату­ри та бесіди за ними.

• Рольове програвання бажаної по­ведінки в різних життєвих ситуаціях.

• Вправи в тому числі на са­мопізнання).

• Використання «ситуацій успіху».

• Алгоритми.

• Образотворча діяльність.

• Обмірковування та програвання за­даних ситуацій.

• Кросворди та ребуси (розгаду­вання).

• Анкетування та діагностика.

• Дні відчинених дверей.

• Перегляд та аналіз фрагментів мультиплікаційних фільмів з наступ­ним моделюванням нових версій.

• Дискусії.

• «Піраміда запитань».

Підсумок роботи за програмою: свято “ Мої права”

Творча програма "Сходинка моїх духовних цінностей"

Основна мета. Формування усвідомленої потреби зміцнення духовного здоров'я в системі за­гальнолюдських цінностей; стійких моральних якос­тей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння норм та принципів моралі.

Основні завдання:

— формування національної гідності, свідомості, людської гідності;

— формування духовних цінностей засобами, що відповідають віковим особливостям;

— формування загальнолюдських і морально-ду­ховних цінностей;

— виховання позитивних рис характеру (старан­ність, організованість, обов'язковість, шанобливе ставлення до старших, чесність, доброта, товариськість, щирість, дисциплінованість, охайність);

— засвоєння норм культури поведінки, спілкуван­ня, мовленнєвого етикету, культури взаємостосунків у сім'ї;

— ознайомлення з неписаними законами лицар­ської честі.

Основні форми реалізації:

— визначення головних заповідей, за якими жи­тиме колектив;

— бесіди-збори: "Про людей, які варті пошани", "Як знайти вірних друзів", "Як боротися із самим со­бою", "Як чуже добро руки обпалило", "Чи тяжко прощати";

— проведення творчих конкурсів, вернісажів, вис­тавок, складання казок, віршів, оповідань: "Де живе доброта", "Мій пухнастий друг", "Обережно - гілоч­ка", "Якби я був ..."; інсценування казок;

- виховні години: "Ознайомлення з Біблією для дітей", "Правда - кривда";

- рольові ігри "Правила етикету";

- обговорення текстів-замальовок: "Люди", "Рід­ні", "Люблю", "Друга мама", "Краса і вчинок", "Нас­трій", "Розгубленість і страх", "Правда про ворогів", "Совість", "Чесне слово" тощо;

- випуск усних журналів, газет; колективне чи­тання та обговорення статей, вміщених у дитячих газетах і журналах;

- ігри-перетворення: "Котик", "Дуб", "Перетво­рення в орла", "Дельфін";

- трудовий десант, операція "Книжчина лікарня";

- екскурсії.

Підсумок роботи за програмою: свято "Ми живемо серед людей”.

Творча програма "Сходинка здоров'я"

Основна мета. Формувати ставлення до власного здоров'я як до соціальної цінності. Розвива­ти гармонію тіла і духу, людини і природи.

Основні завдання:

- формувати свідому мотивацію на здоровий спо­сіб життя;

- прищеплювати елементарні навички загарту­вання, дотримання режиму дня, виконання вимог гі­гієни та раціонального харчування, поведінки в екс­тремальних ситуаціях;

- сприяти фізичній розвиненості дітей.

Основні форми реалізації:

- свята "Мийдодір", "Королева Зубна Щітка та принц Гребінець", "Аеробіка тварин", "Мама, тато, я -спортивна сім'я",” Віват Спортландія”, "Я дружу з вітамінами ";

- бесіди: "Від маківки й до п'ят діти хочуть себе знати", “ Вчимося кашляти та чхати”, "Про здоров’я треба знати , про здоров’я треба дбати", озна­йомлення з азами санітарії, фармакології, дієтології, правилами загартування;

- діалоги на теми "Шкідливі звички", "Бійка до добра не доведе";

- виконання творчих завдань на різні теми ("Ви­датні спортсмени України", "Твоя Батьківщина і здо­ров'я", "Поведінка і здоров'я");

- рольові ігри ("Ситуації", "Не той пропав, хто в біду попав, а той, хто духом занепав", "Швидка допомога" тощо);

- проведення одноденних туристичних походів, далеких прогулянок;

- конкурс "Кращий бігун, кращий стрибунець - всяк молодець!";

- веселі естафети, "Веселі старти", "Лицарські тур­ніри", "Козацькі турніри", командні змагання.

Підсумок роботи за програмою: свято-привал "Щоб бути до праці готовим – будь завжди здоровим".

Творча програма "Сходинка культури"

Основна мета. Формування громадянина -патріота України; формування у дитини мовної, художньо-естетичної, екологічної, трудової культури.

Основні завдання:

— виховання любові до рідної мови і культури, по­вага до національно-культурних, духовних цінностей;

— виховання почуття причетності до свого народу;

— виховання поваги до батьків, старших, історії рідного народу;

— забезпечення високої художньо-естетичної ос­віченості й вихованості особистості;

— формування творчої, працелюбної особистості;

— виховання екологічної культури та гармонійних відносин з природою;

— зв'язок виховання з життям.

Основні форми реалізації:

— свята: "Як Батьківщина й сонечко над нами, отак і мама на землі одна.", "Свято бабусь", "Міс Дюймовочка", "Рідна мова -пісня солов'їна", “ Свято птахів”;

— уроки чемності для хлопчиків та дівчаток;

— конкурси: "Українські витівки", казкарів і байка­рів, знавців народних звичаїв, прикмет, загадок, опо­відань: "А я книжечку читаю, свою мову добре знаю";

— виховні години: "Народні та рослинні символи України", "Хліб як символ на­родного добра", ;

— Андріївські вечорниці, Свято Миколая, Різдвя­ні свята тощо;

— інсценування українських народних пісень, казок;

— подорожі у найближче: "Твій сніданок", "Історія тарілки супу", ” Чи слухаються тебе виделка, ложка та ніж”, "Королеву звати Книга".

Підсумок роботи за програмою: свято "Золота криниця мудрості".

Науково-методичне забезпечення програми "П’ять сходинок"

1. Діагностика педагогів з метою виявлення їхньої підготовки до реалізації програми.

2. Проведення педагогічних рад:

— "Творчість педагога: шляхи звільнення від стере­отипів і шаблонів";

— "Інноваційні аспекти діяльності вихователя дошкільної групи та вчителя почат­кових класів у сучасних умовах".

3. Семінари-практикуми:

— "Технології особистісно зорієнтованої педаго­гічної взаємодії";

— "Надання допомоги батькам у сімейному вихо­ванні";

— "Впровадження нових освітніх технологій на всіх етапах навчання та виховання (активні та інте­рактивні технології, проектні технології);

4. Педагогічний турнір "Від авторитарно-караль­ної педагогіки до співробітництва".

5. Засідання МО вчителів початкових класів:

— особистісно зорієнтовані технології виховання;

— шляхи реалізації Програми "П’ятьох сходинок";

— розвиток особистості: самопізнання, самовихо­вання, самовизначення;

— активні ігрові форми виховної роботи;

— спільна діяльність НВК та сім'ї щодо вдоско­налення виховання дітей;

— методичні аспекти організації самовиховання дітей.

6. Організація методичних виставок з питань ін­новаційних технологій виховання.

У роботі з вихователями дошкільної групи та учителями використовуються нетради­ційні форми роботи: тренінги, організаційно-діяльнісні ігри, рольові та ділові ігри, дискусійна трибуна, вивчення й розповсюдження досвіду роботи кращих педагогів.

Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi